Departament d’orientació psicopedagògic

 • Aspectes generals i àmbits d’intervenció:

  L’orientador està integrat en l’equip d’educadors que pivoten entorn l’alumne/a. Compartint estratègies, línies de treball i acompanyant per contribuir al desenvolupament del projecte vital dels nostres alumnes. Des de la seva professionalitat i dins l’àmbit de l’educació escolar. Ajuda a preveure i modificar les condicions psicopedagògiques que poden generar inadaptació o fracàs escolar i a detectar en l’alumnat les possibles necessitats educatives. Acompanyar en el desenvolupament emocional i personal de l’alumne.

  Es treballen des dels àmbits de la prevenció, assessorament, intervenció i la derivació a d’altres professionals.

  Prevenció

  Determinar els instruments, dinàmiques, programes d’estimulació i sistemàtica de treball més adient en cada moment per tal d’oferir el màxim d’eines i recursos per atendre la diversitat.

  Pel que fa a la prevenció es busca detectar i diagnosticar el més aviat possible posant l’accent a Educació Infantil i Primària.

  Assessorament

  L’assessorament se centre en l’activitat docent davant de situacions concretes, en les dificultats d’aprenentatge detectades i de clima d’aula i en l’elaboració i seguiment dels diferents plans i protocols. En aquest sentit, la participació en les Comissions d’Atenció a la Diversitat (CAD), d’altres equips i comissions de docents els permet fer un seguiment dels alumnes amb NEE.

  També assessorament a les famílies i als alumnes amb dificultats d’aprenentatge i emocionals.

  Intervenció

  La intervenció es planteja a nivell grupal i individual. Pel que fa a la intervenció grupal la funció de l’equip és col·laborar en la resolució de conflictes i en la millorar de les dinàmiques del grup conjuntament amb els tutors i coordinadors. En quant a la intervenció individual el plantejament gira al voltant de fer una orientació en l’àmbit personal, acadèmic i/o social conjuntament amb els docents.

  També és responsabilitat dels equips psicopedagògics donar suport i acolliment en moments crítics.

  Derivació

  Els equips tenen el protagonisme en la derivació a professionals externs, tot i que es fa conjuntament amb els tutors. En aquest sentit, i dins d’aquest esperit de col·laboració amb els tutors, s’orienta i acompanya a les famílies en la relació amb els professionals externs. Els equips fan el seguiment dels casos fent d’interlocutors entre els professionals externs i l’escola. També s’encarreguen de contactar amb l’administració i de col·laborar amb la secretaria en tràmits oficials, si s’escau. 

  Amb els alumnes.

  ●     Coordinar els processos d'incorporació dels alumnes amb NEE.

  ●     Vetllar per que els plans d'acollida segueixin els procediments i protocols establerts.

  ●     Establir eines per el registre i cribatge dels alumnes NEE.

  ●     Observar als alumnes en el seu dia a dia (amb o sense NEE) com a resposta a les peticions de l'equip docent.

  ●     Realitzar la intervenció directa amb els alumnes amb dificultats d'aprenentatge i emocionals conjuntament amb l'equip docent.

  ●     Proposar i validar els PI, els plans i programes d'atenció a la diversitat addicionals i intensius amb el director d'etapa.

  ●     Acompanyar a aquells alumnes que presentin una situació emocional, personal i social que requereixi una atenció especial.

  Amb el professorat.

  ●     Participar en les activitats d'aula en la planificació de mesures inclusives de caràcter general.

  ●     Acompanyar i formar a l'equip docent davant de necessitats educatives específiques.

  ●     Acompanyar i formar a l'equip docent per millorar la capacitat de detecció i prevenció de NEE.

  ●     Acompanyar al professorat en el desplegament, seguiment i avaluació dels plans, programes i altres mesures addicionals i intensives.

  ●     Participar en el procés d'avaluació: seguiment, millora i prevenció.

  Amb les  famílies.

  ●     Orientar, comunicar i fer seguiment, conjuntament amb els tutors, a les famílies d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge i emocionals.

  ●     Incorporació i acollida de les famílies des del procés d’admissió.