Projecte educatiu - Creixement humà i espiritual

 • La nostra oferta educativa

  El primer objectiu d’un cen­tre educatiu de Jesuïtes és esdevenir una escola on predomini la formació integral de la persona, mostrada com un camí d’aprenentatge per esdevenir una persona conscient, competent, compassiva i compromesa. La referència dels valors de la perso­na que es mostra és la que va ensenyar Jesús a l’Evangeli. Per això les escoles jesuïtes són evangelitzadores que, se­guint l’exemple del Fill encarnat, volen propiciar una manera de ser persona per potenciar un model de societat que respongui als valors de solidaritat i justícia social.

 • Projecte educatiu MEJE per als Centres de Jesuïtes Educació

  La xarxa d’escoles de Jesuïtes Educació tenim el somni de transformar l’educació per tal que respongui als reptes del segle XXI tot explicitant els nostres valors d’espiritualitat i compromís social. Per fer realitat aquest somni ens hem plantejat el projecte Horitzó 2020. El seu objectiu és crear les condicions que permetin introduir grans canvis en el model educatiu, no només a nivell pedagògic i metodològic, sinó també a nivell organitzatiu i d’espai físic, per tal de consolidar un nou Model Educatiu de Jesuïtes Educació (MEJE).

 • Creixement humà i espiritual

  LA FORMACIÓ INTEGRAL DELS ALUMNES

  L’objectiu de l’educació jesuïta és formar persones integrals per a una societat diferent. Això implica la llibertat de comprometre’s amb el proïsme i amb la millora del nostre entorn i de la societat en general. Es tracta d’una decisió que les persones prenem des de la nostra autonomia personal. L’educació és l’instrument que configura decisivament la nostra manera d’entendre el món i les nostres decisions. Les persones som mediadors de la bondat de Déu. La pedagogia ignasiana, inspirada en els exercicis espirituals de sant Ignasi, parteix de la persona i les seves emocions per disposar-la per a l’aprenentatge, per projectar-la vers la consciència de l’entorn on viu i per capacitar-la per entendre la societat amb l’objectiu d’esdevenir un agent de transformació permanent.

  1.    PERSONA CONSCIENT: L’educació és un camí idoni per obrir perspectives vitals. És un procés de creixement, que també podem denominar de salvació, des de la perspectiva del context de l’alumne. Per això cal treballar la formació de la persona més enllà de la formació purament acadèmica o tècnica. Alumnes que exerciten la intuïció com un antecedent i un complement de la formació de la pròpia consciència. Esdevenir persones conscients per sortir d’un mateix a l’encontre dels altres. La persona conscient és una persona que pondera l’entorn, que reflexiona respecte al que passa al seu voltant, que té una mirada crítica i que dóna respostes creatives. La pedagogia ignasiana proporciona estratègies reflexives, interpel·la l’alumne i afavoreix espais de vivència interior, que ajudin a construir l’hàbit de pensar qui sóc, on vaig i per a què.

  2.    PERSONA COMPETENT: Una persona competent és una persona capaç de desenvolupar-se en la complexitat del segle XXI, guiant-se per criteris basats en el sentit de la convivència i de la contribució a la transformació social. És una persona que ha après per a la vida i per posar-la al servei dels altres. El coneixement propi de la societat del segle XXI demana persones amb una bona capacitat de comunicació i de gestió del seu propi aprenentatge, que entenen com utilitzar les seves capacitats al servei del bé comú. Alumnes que donen raó del perquè dels coneixements i competències que estan adquirint. Alumnes capaços de construir el seu propi itinerari formatiu i donar sentit al seu projecte vital.

  3.    PERSONA COMPASSIVA: Alumnes capaços d’evolucionar des de sentiments de caritat i compassió vers un sentit de la justícia i de la solidaritat, que afavoreixi la seva contribució a canviar les estructures injustes. La proposta educativa jesuïta combina processos reflexius i una postura activa contra les desigualtats i el dolor aliè. La pedagogia ignasiana promou experiències i vivències de pobresa que impulsin l’alumne a posar-se en el lloc de l’altre. La referència de la persona compassiva és, per a nosaltres, la figura de Jesús, des del seu vessant més humà i més comprensiu amb les nostres febleses, però més conseqüent amb la denúncia de la injustícia.

  4.    PERSONA COMPROMESA: Una persona que aprèn a entendre que estem interconnectats entre nosaltres i amb la Terra. Ajudar els alumnes a prendre consciència que som fiduciaris de la naturalesa i a actuar amb responsabilitat davant dels nostres comportaments consumistes i els seus efectes globals. Donar sentit transcendent a la nostra acció a la Terra. Ser capaços d’entendre la Creació com un recurs de Déu i un vincle amb Ell, per així trobar un camí d’harmonia amb la naturalesa i de responsabilització de la seva cura. El repte de la sostenibilitat de la Terra al segle XXI connecta l’espiritualitat ignasiana amb l’ecologia per a la vida al món en què vivim, educant els alumnes per reconciliar les dicotomies d’esperit i matèria.

  5. IDENTITAT PRÒPIA I PROJECTE VITAL: Una educació que potencia la construcció d’una identitat pròpia i el lideratge del projecte vital de cadascun dels alumnes. El currículum ha de ser capaç d’integrar, en el marc de les competències que han d’assolir els nostres alumnes, els coneixements, les habilitats, les aptituds i les actituds pròpies d’un ciutadà global del segle XXI. Volem promoure que els nostres alumnes es formin i creixin en l’experiència personal d’un guiatge conscient i referenciat en la tradició de l’espiritualitat ignasiana. Si volem una societat més justa i unes persones més plenes, hem d’educar des de la perspectiva del món global on vivim i hem de defugir el conformisme i la mediocritat.