Integrant coneixements i experiències

Volem proporcionar a tots els alumnes una formació que faci possible el desenvolupament de les seves capacitats intelectuals, personals i socials

   • Desenvolupament de coneixements, capacitats, habilitats i actituds.
   • Presa de decisicions eficaç i amb sentit.
   • Conviure en la diversitat.
   • Bona expressió en llengua estrangera (anglès i francès)
   • Resolució de conflictes en la vida quotidiana.

    

    

  • Treballem les competències

   Fomentem el desenvolupament de les intel·ligències múltiples, atenent els diferents ritmes d’aprenentatge, a partir del treball cooperatiu i individual i del treball per projectes (interdisciplinars, artístics, d’investigació i internivells).

   Utilitzem diferents llengües

   Incorporem l’aprenentatge de continguts en les dues llengües estrangeres (anglès i francès) tenint en compte un enfocament comunicatiu. Desenvolupem l’expressió oral d’aquestes llengües amb el programa d’Auxiliars de Conversa.

   Integrem els recursos digitals

   Utilitzem les tecnologies de la informació i de la comunicació aplicades a l’adquisició de l’aprenentatge. Fem ús de les tauletes i ordinadors. Construïm els blogs de curs.

   Acompanyatsd’un equip d’educadors

   Comptem amb un equip d’educadors compromesos en el guiatge de l’alumnat i en la creació d’un clima relacional solidari, respectuós, afectiu i participatiu.

    

  • Departament d'Orientació Psicopedagògic

   Amb els alumnes.

   ●     Coordinar els processos d'incorporació dels alumnes amb NEE.

   ●     Vetllar per que els plans d'acollida segueixin els procediments i protocols establerts.

   ●     Establir eines per el registre i cribatge dels alumnes NEE.

   ●     Observar als alumnes en el seu dia a dia (amb o sense NEE) com a resposta a les peticions de l'equip docent.

   ●     Realitzar la intervenció directa amb els alumnes amb dificultats d'aprenentatge i emocionals conjuntament amb l'equip docent.

   ●     Proposar i validar els PI, els plans i programes d'atenció a la diversitat addicionals i intensius amb el director d'etapa.

   ●     Acompanyar a aquells alumnes que presentin una situació emocional, personal i social que requereixi una atenció especial.

   Amb el professorat.

   ●     Participar en les activitats d'aula en la planificació de mesures inclusives de caràcter general.

   ●     Acompanyar i formar a l'equip docent davant de necessitats educatives específiques.

   ●     Acompanyar i formar a l'equip docent per millorar la capacitat de detecció i prevenció de NEE.

   ●     Acompanyar al professorat en el desplegament, seguiment i avaluació dels plans, programes i altres mesures addicionals i intensives.

   ●     Participar en el procés d'avaluació: seguiment, millora i prevenció.

   Amb les  famílies.

   ●     Orientar, comunicar i fer seguiment, conjuntament amb els tutors, a les famílies d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge i emocionals.

   ●     Incorporació i acollida de les famílies des del procés d’admissió.