Què i com vivim i aprenem

   • IDENTIFICAR-SE COM A PERSONA: Avançar en la creació de la pròpia identitat.
   • ESTABLIR RELACIONS AFECTIVES: Integrar-se en l’entorn, adaptar-se i estimar-lo.
   • PROGRESSAR EN LA PRÒPIA AUTONOMIA: Resoldre situacions, prendre iniciatives, adquirir hàbits quotidians.
   • OBSERVAR, EXPLORAR i DESCOBRIR: Aprendre des de la curiositat. Experimentar i treure conclusions.
   • GAUDIR DELS ESPAIS DE JOC: Superar reptes, buscar solucions, comprendre unes normes, compartir.
   • RESPECTE A LA PERSONA: Conviure en la diversitat, respectar el ritme educatiu de cada infant. Col·laborar amb el grup.
   • PARTICIPAR ACTIVAMENT: Ser i sentir-se protagonista. Tenir i mostrar interès per les propostes.
   • COMPARTIR LA QUOTIDIANEITAT AMB LES FAMÍLIES: Fer, desfer, mirar, escoltar, sentir, estimar... iniciatives diverses de la mà dels propis pares i mares i dels pares i mares dels amics.
   • DESENVOLUPAR LA CAPACITAT D’ADAPTACIÓ: Entendre la flexibilitat en el ser i el fer. Compartir tallers , grups i espais d’aprenentatge amb adults i companys d’altres nivells, equips i entorns.
   • SERENAR-SE, PENSAR I REFLEXIONAR: Reconèixer i gestionar les pròpies emocions. Preveure i recordar les rutines diàries.
   • INTEGRAR L’ACTIVITAT EN LLENGUA ANGLESA: Reconèixer-la, interpretar-la en tots els àmbits d’experiència i aprenentatge.

    

  • Departament d'Orientació Psicopedagògic

   Amb els alumnes.

   ●     Coordinar els processos d'incorporació dels alumnes amb NEE.

   ●     Vetllar per que els plans d'acollida segueixin els procediments i protocols establerts.

   ●     Establir eines per el registre i cribatge dels alumnes NEE.

   ●     Observar als alumnes en el seu dia a dia (amb o sense NEE) com a resposta a les peticions de l'equip docent.

   ●     Realitzar la intervenció directa amb els alumnes amb dificultats d'aprenentatge i emocionals conjuntament amb l'equip docent.

   ●     Proposar i validar els PI, els plans i programes d'atenció a la diversitat addicionals i intensius amb el director d'etapa.

   ●     Acompanyar a aquells alumnes que presentin una situació emocional, personal i social que requereixi una atenció especial.

   Amb el professorat.

   ●     Participar en les activitats d'aula en la planificació de mesures inclusives de caràcter general.

   ●     Acompanyar i formar a l'equip docent davant de necessitats educatives específiques.

   ●     Acompanyar i formar a l'equip docent per millorar la capacitat de detecció i prevenció de NEE.

   ●     Acompanyar al professorat en el desplegament, seguiment i avaluació dels plans, programes i altres mesures addicionals i intensives.

   ●     Participar en el procés d'avaluació: seguiment, millora i prevenció.

   Amb les  famílies.

   ●     Orientar, comunicar i fer seguiment, conjuntament amb els tutors, a les famílies d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge i emocionals.

   ●     Incorporació i acollida de les famílies des del procés d’admissió.