Aprenent junts a viure

Vivències basades fonamentalment en el joc, l'experimentació, la descoberta, el raonament, la creativitat. L'equip docent integrat comparteix el dia a dia i els aprenentatges, acompanya l'alumne en la seva formació i creixement. El Departament d'Orientació Psicopedagògic assessora l'equip docent i les famílies, fa intervencions pedagògiques amb i per l'alumne.

  • Aprenem a...

   ...a ser i conèixer-se

   ...a actuar de manera autònoma

   ...a pensar amb creativitat

   ...a comunicar en diferents llengües

   ...a descobrir l'entorn

   ...a conviure afectivament i acompanyats

  • Aprenem:
   • Aprenentatge significatiu contextualitzat, interdisciplinari i amb un model d'avaluació continuat.
   • Espais d'aprenentatge (de joc, de trabll, de lleure).
   • Metodologies: projectes, jocs, treball cooperatiu, treball individual, entre iguals.
   • Equip docent. Facilitidor i acompanyant l'aprenentatge.
   • Activitat compartida amb les famílies.
   • Estimulació i educació de les diverses intel.ligències.
  • Departament d'Orientació Psicopedagògic

   Amb els alumnes.

   ●     Coordinar els processos d'incorporació dels alumnes amb NEE.

   ●     Vetllar per que els plans d'acollida segueixin els procediments i protocols establerts.

   ●     Establir eines per el registre i cribatge dels alumnes NEE.

   ●     Observar als alumnes en el seu dia a dia (amb o sense NEE) com a resposta a les peticions de l'equip docent.

   ●     Realitzar la intervenció directa amb els alumnes amb dificultats d'aprenentatge i emocionals conjuntament amb l'equip docent.

   ●     Proposar i validar els PI, els plans i programes d'atenció a la diversitat addicionals i intensius amb el director d'etapa.

   ●     Acompanyar a aquells alumnes que presentin una situació emocional, personal i social que requereixi una atenció especial.

   Amb el professorat.

   ●     Participar en les activitats d'aula en la planificació de mesures inclusives de caràcter general.

   ●     Acompanyar i formar a l'equip docent davant de necessitats educatives específiques.

   ●     Acompanyar i formar a l'equip docent per millorar la capacitat de detecció i prevenció de NEE.

   ●     Acompanyar al professorat en el desplegament, seguiment i avaluació dels plans, programes i altres mesures addicionals i intensives.

   ●     Participar en el procés d'avaluació: seguiment, millora i prevenció.

   Amb les  famílies.

   ●     Orientar, comunicar i fer seguiment, conjuntament amb els tutors, a les famílies d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge i emocionals.

   ●     Incorporació i acollida de les famílies des del procés d’admissió.