Aprenent a caminar sols

Acompanyem les persones en la construcció d’una escala de valors forta que els permeti prendre les primeres decisions d’àmbit acadèmic i relacional, alhora que desenvolupen una base competencial sòlida. Persones amb projecte de vida, que caminem amb un objectiu i una finalitat pròpia. Persones conscients, compromeses, competents i compassives.

  • Els objectius fonamentals de l’etapa són acompanyar els alumnes en la construcció d’una escola de valors forta que els permeti prendre primeres decisions a nivell acadèmic i relacional i dotar-los d’una sòlida base competencial.

   • ALUMNE PROTAGONISTA: Participació de l’alumnat en la presa de decisions en els àmbits acadèmic, organitzatiu i relacional.
    
   • FORMACIÓ HUMANISTICA: Formació humanística i preparació cultural, científica i tecnològica.
    
   • CONSCIÈNCIA i VALORS: Descoberta i vivència dels valors cristians, creant espais que possibiliten la vida interior i l’espiritualitat.
    
   • ORIENTACIÓ PERSONAL: Orientació i el seguiment en els àmbits personal, acadèmic i vocacional.
    
   • DIVERSITAT D'ITINERARIS: Àmplia i variada proposta d’opcionalitat que configura una diversitat d’itineraris educatius que permeten trobar la resposta adequada a les necessitats de cada persona.
    
   • METODOLOGIA: Ús de metodologies diverses segons els aprenentatges (projectes, ABP, programes, flippedclassroom...) 
    
   • ENTORN: Entorn relacional de convivència, participació i respecte.
    
   • ACTITUDS I COMPETÈNCIES: Desenvolupament d’actituds i competències que possibilitaranl’accés als estudis posteriors.
    
   • TIC A LES AULES: Ús de les TIC integrades plenament en el procés d’ensenyament i aprenentatge, creant grups aula en el marc d’una plataforma pròpia (laNET).
    
   • AVALUACIÓ: Contínua, per a la millora i centrada en el desenvolupament competencial.
    
   • AGRUPACIONS I ESPAIS: Espais al servei de l’aprenentatge, innovadors, flexibles i polivalents.
  • Departament d'Orientació Psicopedagògic

   Amb els alumnes.

   ●     Coordinar els processos d'incorporació dels alumnes amb NEE.

   ●     Vetllar per que els plans d'acollida segueixin els procediments i protocols establerts.

   ●     Establir eines per el registre i cribatge dels alumnes NEE.

   ●     Observar als alumnes en el seu dia a dia (amb o sense NEE) com a resposta a les peticions de l'equip docent.

   ●     Realitzar la intervenció directa amb els alumnes amb dificultats d'aprenentatge i emocionals conjuntament amb l'equip docent.

   ●     Proposar i validar els PI, els plans i programes d'atenció a la diversitat addicionals i intensius amb el director d'etapa.

   ●     Acompanyar a aquells alumnes que presentin una situació emocional, personal i social que requereixi una atenció especial.

   Amb el professorat.

   ●     Participar en les activitats d'aula en la planificació de mesures inclusives de caràcter general.

   ●     Acompanyar i formar a l'equip docent davant de necessitats educatives específiques.

   ●     Acompanyar i formar a l'equip docent per millorar la capacitat de detecció i prevenció de NEE.

   ●     Acompanyar al professorat en el desplegament, seguiment i avaluació dels plans, programes i altres mesures addicionals i intensives.

   ●     Participar en el procés d'avaluació: seguiment, millora i prevenció.

   Amb les  famílies.

   ●     Orientar, comunicar i fer seguiment, conjuntament amb els tutors, a les famílies d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge i emocionals.

   ●     Incorporació i acollida de les famílies des del procés d’admissió.