Conèixer per decidir el futur

En un entorn acollidor i exigent, volem despertar en l’alumne el gust pel saber i la cultura; educar-lo en uns valors evangèlics, i orientar-lo en la construcció del seu projecte vital i professional.

  • La formació integral de la persona

  • La qüestió al voltant de la qual treballem és: Qui vull ser?. L'alumne és el protagonista i centre del procés d'Ensenyament-Aprenentatge. Preparem els alumnes per a la construcció d'un projecte vital propi.

   METODOLOGIA ACTIVA I VARIADA

   Actitud activa i autònoma de l’alumne a l’aula: cercar, observar, compartir i mostrar.

   APRENENTATGE EXPERIENCIAL

   Aprenentatge experiencial a través de treballs de recerca i projectes que integren coneixements, habilitats i competències.

   INTERIORITAT

   Aprofundiment en l’autoconeixement a través del treball interior i l’espiritualitat tot fomentat el sentit crític.

   COMPROMÍS SOCIAL EFECTIU

   Participació en campanyes i fomentant accions de voluntariat.

   PROJECTE VITAL

   Una educació que ajudi a integrar i conduir la pròpia vida de l’alumne segons un projecte vital propi.

   INTEGRACIÓ DE LES FAMÍLIES

   Integració de les famílies a través d’una estreta aliança i complicitat. Participació de les famílies en el procés d’orientació dels alumnes.

   ACCIÓ TUTORIAL

   Trobades periòdiques amb els tutors. Aquest és el nexe entre alumne, família i escola.

   LLENGÜES ESTRANGERES

   A més d’anglès, oferim francès com a llengua optativa. Fomentem intercanvis a l’estranger.

  • Departament d'Orientació Psicopedagògic

   Amb els alumnes.

   ●     Coordinar els processos d'incorporació dels alumnes amb NEE.

   ●     Vetllar per que els plans d'acollida segueixin els procediments i protocols establerts.

   ●     Establir eines per el registre i cribatge dels alumnes NEE.

   ●     Observar als alumnes en el seu dia a dia (amb o sense NEE) com a resposta a les peticions de l'equip docent.

   ●     Realitzar la intervenció directa amb els alumnes amb dificultats d'aprenentatge i emocionals conjuntament amb l'equip docent.

   ●     Proposar i validar els PI, els plans i programes d'atenció a la diversitat addicionals i intensius amb el director d'etapa.

   ●     Acompanyar a aquells alumnes que presentin una situació emocional, personal i social que requereixi una atenció especial.

   Amb el professorat.

   ●     Participar en les activitats d'aula en la planificació de mesures inclusives de caràcter general.

   ●     Acompanyar i formar a l'equip docent davant de necessitats educatives específiques.

   ●     Acompanyar i formar a l'equip docent per millorar la capacitat de detecció i prevenció de NEE.

   ●     Acompanyar al professorat en el desplegament, seguiment i avaluació dels plans, programes i altres mesures addicionals i intensives.

   ●     Participar en el procés d'avaluació: seguiment, millora i prevenció.

   Amb les  famílies.

   ●     Orientar, comunicar i fer seguiment, conjuntament amb els tutors, a les famílies d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge i emocionals.

   ●     Incorporació i acollida de les famílies des del procés d’admissió.