Associació de mares i pares d'alumnes

És l’associació de pares de família que agrupa tots els pares, mares i/o tutors dels alumnes.

 • Què és l’AMPA?

  Els fins pels quals ha estat constituïda l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola de l’Infant Jesús són:

  • Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, pares i mares d’alumnes, tutors, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.
  • Promoure la participació dels pares en la gestió del centre.
  • Fomentar la representació i la participació dels pares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
  • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
  • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars i de serveis.
  • Promoure les activitats de formació dels pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
  • Dur a terme altres tasques que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.

  Contacte: apa.infantjesus@fje.edu